This form expired!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه گلدیران به منظور شناخت و ارتقاء سطح علمی شاغلین حوزه منابع انسانی اولین المپیاد منابع انسانی را در دانشــــگاه گلدیـــــران برگزار می کند.
 
با شرکت در این المپیاد علاوه بر محک زدن اطلاعات خود در حوزه منابع انسـانی ، با کسـب حد نصـابهـای لازم در جـمـعکانـــدیــدای
مصاحبه برای پیوستن به گروه بزرگ گلدیران قرار می گیرید.
 
المپیاد بصورت پرسشهای چهارگزینه ایی و در 5 حوزه  امـــور اداری
و عمومی ، آموزش و توسعه ، جذب و استخدام ، حقوق و دستمـزد
و جبران خدمت و هوش برگزار خواهد شد.
 
حضور برای تمامی کارشناسان ، کارشــناسان ارشــد ، روسـا ، سرپرستان ، مدیران و عموم شاغلین حوزه منابع انسانی آزاد و رایگان است.
 
مهلت ثبت نام :
 
تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1395/7/12 می باشد.
 
زمان آزمون:
 
پنجشنبه مورخ 1395/7/15 ساعت 17-14.