• لوح
  • تقدیر
  • لوح 3

کسب لوح تقدیر وتندیس واحد نمونه صنعتی سال 1396 استان کرمان به دلیل اهتمام ویژه و تلاش موفق شرکت صنایع گلدیران درجهت توسعه تولید داخلی

و دستیابی به اهداف ارزشمند وزارت صنعت معدن وتجارت شرکت صنایع گلدیران موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی استان کرمان گردید.

آقای مهندس بمیدی نژاد مدیر تولید کارخانه تلویزیون، به نمایندگی از آقای مهندس خزاعی مدیر عامل شرکت صنایع گلدیران جایزه مراسم را دریافت نمودند.