9
اسفند
ارائه خدمات
جایزه تجربه برتر خدمات در مرکز اطلاعات مشتریان (CIC) در خاورمیانه و افریقا 2006
مشاهده جزئیات
28
آذر
ارتقا کیفیت
گواهینامه کمربند سبز (Green Belt) در ارتقا کیفیت (6 Sigma) در خاورمیانه و آفریقا 2004
مشاهده جزئیات
29
تير
رضایت مندی مشتریان
مقام اول شاخص رضایتمندی مشتریان در ایران طبق نظر سنجی شرکت بین المللی GALLUP آمریکا
مشاهده جزئیات
29
بهمن
برترین تجربه مدیریت در خاورمیانه 2002
کسب گواهینامه برترین تجربه مدیریت در خاورمیانه در سال 2002
مشاهده جزئیات