1
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره پنجم، مربوط به خریداران 24 تا 30 بهمن 1393
مشاهده جزئیات
24
بهمن
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره چهارم، مربوط به خریداران 16 تا 23 بهمن 1393
مشاهده جزئیات
23
بهمن
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره دوم، مربوط به خریداران 9 تا 22 بهمن 1393
مشاهده جزئیات
16
بهمن
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره سوم، مربوط به خریداران 10 تا 15 بهمن 1393
مشاهده جزئیات