28
فروردین
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره سیزدهم، مربوط به خریداران 21 تا 27 فروردین 1394
مشاهده جزئیات
21
فروردین
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره های نهم تا دوازدهم، مربوط به خریداران 22 اسفند 1393 تا 20 فروردین 1394
مشاهده جزئیات
22
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره هشتم، مربوط به خریداران 15 تا 21 اسفند 1393
مشاهده جزئیات
15
اسفند
جشنواره تمام عیار ال جی
نتیجه قرعه کشی دوره هفتم، مربوط به خریداران 8 تا 14 اسفند 1393
مشاهده جزئیات