قیمت (از 9,560,000 تا 10,400,000 ریال)


سولار - LG230M1C
LG230M1C
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 9,560,000
سولار - LG240M1C
LG240M1C
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 10,000,000
سولار - LG245S1C
LG245S1C
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 10,200,000
سولار - LG250S1C
LG250S1C
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 10,400,000
سولار - LG230M1W
LG230M1W
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 9,560,000
سولار - LG235M1W
LG235M1W
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 10,160,000
سولار - LG240M1W
LG240M1W
طراحی بی نظیر فریم
دوام فوق العاده
تلورانس توان مثبت
قیمت: 9,980,000